Rättsskydd/Rättshjälp

Rättsskydd

Advokatkostnaderna kan man ofta få hjälp med genom rättsskyddet i hemförsäkringen eller villa- och fritidshusförsäkringen och i bilförsäkringen. Företagare har normalt en företagsförsäkring där rättsskydd också ingår. Rättsskydd kan man få för tvister som kan prövas av tingsrätt och av vissa andra domstolar. Det täcker dock inte sådana tvister som gäller belopp som understiger ett halvt basbelopp, ca 23 000 kronor. Rättsskydd kan man inte heller få för tvist med någon som man är eller har varit gift eller sambo med om tvisten uppkommer viss tid efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Det finns flera andra undantag. I sådana fall kan eventuellt allmän rättshjälp beviljas.

Den ersättning som försäkringsbolagen betalar ut för ombuds- och rättegångskostnader för privatpersoner är begränsad. De olika försäkringsbolagen har olika regler. För företag brukar rättsskyddsförsäkringen ersätta upp till motsvarande upp till fem basbelopp för varje tvist. Självrisken uppgår normalt till 20 % av det totala beloppet. Rättsskyddet kan också ersätta motpartens kostnader.

Vi tar kontakt med försäkringsbolaget för besked i varje ärende vad som gäller för denna försäkring vid tvist.

Rättshjälp

Under vissa förutsättningar kan fysiska personer som råkat i tvist och behöver juridiskt biträde få hjälp med advokatkostnader genom allmän rättshjälp enligt rättshjälpslagen. De begränsningar som gäller för allmän rättshjälp upplyser vi om.

Om rättshjälp beviljas betalar staten kostnaderna i målet eller ärendet. Den som beviljas rättshjälp måste själv bidra med en rättshjälpsavgift. Det är en viss procent av de faktiska kostnaderna. Ju högre inkomst man har desto högre blir rättshjälpsavgiften. Rättshjälpen är begränsad, vid ett ekonomiskt underlag överstigande ca 260.000 kr kan man inte få rättshjälp.

Rättshjälp får inte beviljas om den rättssökande har en försäkring med rättsskydd eller har annat rättsskydd som omfattar angelägenheten. Försäkring ska således tas i anspråk i första hand.

Allmän rättshjälp kan beviljas vid de flesta rättsliga problem, inte bara vid process inför domstol.

Vid äktenskapsskillnad kan rättshjälp undantagsvis beviljas om det finns särskilda skäl. När det gäller barns boende, vårdnad och umgänge kan rättshjälp beviljas under förutsättning att inte rättsskyddet omfattar tvisten. Vi ombesörjer ansökan.

I vissa fall kan Du bli beviljad ersättningsgaranti för en bodelningsförrättares arbete vid bodelning. Denna ersättningsmöjlighet är relativt begränsad, vi informerar om denna möjlighet.